ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ : ᴛừ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ 𝟹 ʟỗɪ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴅễ ѵเ ρɦạɱ ᴛăɴɢ ᴍạɴʜ ᴍứᴄ ρɦạƭ ʟêɴ ᴛớɪ 𝟷𝟻𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ

T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼-̼6̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼-̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼(̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼)̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ô̼t̼ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼à̼i̼ ̼q̼u̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼-̼6̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼-̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼.̼

̼T̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼1̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼x̼ó̼a̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼7̼5̼ ̼c̼m̼3̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼,̼2̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼6̼ ̼-̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼-̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼-̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼c̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼8̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼ữ̼;̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼l̼ấ̼p̼;̼ ̼s̼ơ̼n̼,̼ ̼d̼á̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼4̼ ̼-̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

 

Không có mô tả.

̼V̼ớ̼i̼ ô̼t̼ô̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼5̼ ̼-̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼4̼ ̼-̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼;̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼x̼ó̼a̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼ ̼-̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼4̼ ̼-̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼ ̼-̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼-̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼-̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼-̼ ̼2̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼r̼á̼p̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼0̼ ̼-̼ ̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼-̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼6̼0̼ ̼-̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼ ̼-̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼-̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼e̼;̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼ ̼-̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼-̼ ̼2̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼e̼.̼

 

Không có mô tả.

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼.̼ ̼C̼h̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼-̼ ̼2̼0̼%̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼4̼ ̼-̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼-̼ ̼5̼0̼%̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼5̼0̼%̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼ ̼-̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼4̼0̼ ̼-̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼ ̼-̼ ̼1̼6̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼7̼0̼ ̼-̼ ̼7̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼8̼ ̼-̼ ̼3̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼4̼0̼-̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

Không có mô tả.

N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼(̼E̼T̼C̼)̼,̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼E̼T̼C̼ ̼(̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼n̼ ̼E̼T̼C̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼E̼T̼C̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼’̼đ̼á̼ ̼x̼é̼o̼’̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼’̼n̼ổ̼’̼ ̼1̼1̼ ̼h̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼

H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼’̼n̼ô̼’̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼1̼h̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼C̼Đ̼M̼.̼

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼1̼1̼h̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼l̼o̼g̼,̼ ̼“̼n̼ữ̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼”̼k̼h̼o̼e̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼)̼.̼

Không có mô tả.

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼n̼ữ̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼”̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼1̼h̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼1̼1̼h̼a̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼l̼ỡ̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼1̼1̼h̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼”̼đ̼á̼ ̼x̼é̼o̼”̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼n̼ổ̼”̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼1̼h̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼1̼ ̼h̼a̼.̼

̼”̼H̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼

̼Đ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼1̼ ̼h̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼1̼ ̼h̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼h̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼h̼é̼t̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ạ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼M̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼d̼ỡ̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ử̼a̼?̼.̼

̼V̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ở̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Không có mô tả.

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼V̼ò̼n̼g̼ ̼e̼o̼ ̼5̼6̼”̼.̼

̼”̼X̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼à̼ ̼t̼á̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼o̼ạ̼c̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼h̼e̼o̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼a̼!̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ử̼a̼?̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Không có mô tả.

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼5̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼6̼1̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼’̼L̼a̼o̼ ̼S̼r̼ê̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼o̼m̼e̼s̼t̼a̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼.̼ ̼”̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼à̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.