Nóng Sáng Nay : Làm Mất Quỹ Lớp “ Dùng Để Mua Quà Tri Ân “ Học Sinh Lớp 9 T.u T.u Để Chứng Minh Mình..

V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼!̼?̼ ̼V̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼?̼̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼

v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼a̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼.̼̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼

̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼T̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼l̼ớ̼p̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼/̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼A̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Di ảnh của nữ sιɴʜ T.
K̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼

”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼?̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼?̼ ̼V̼ì̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼”̼ ̼-̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼í̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Mẹ em T. đαυ buồn khi nói về cάι cʜếτ của con ɢάι. Ảnh: SHT̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼!̼?̼̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼Q̼.̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼ ̼–̼ ̼H̼N̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼d̼o̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼,̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼M̼a̼r̼i̼e̼ ̼C̼u̼r̼i̼e̼)̼:̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼ũ̼y̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼ũ̼y̼ ̼b̼ù̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼ũ̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼”̼.̼

Ngôi trường mà nữ sιɴʜ T. từng học.
C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼ạ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼B̼ử̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼:̼ ̼”̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ỹ̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼k̼h̼é̼o̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼á̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ả̼ ̼k̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼”̼.̼X̼ử̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼.̼.̼̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼s̼v̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼M̼a̼r̼k̼e̼t̼i̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼H̼ ̼H̼o̼a̼ ̼S̼e̼n̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼ũ̼y̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼

B̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼í̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼.̼”̼̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼.̼ ̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼̼“̼E̼m̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼!̼̼E̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ơ̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼ ̼

E̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼.̼.̼̼E̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼!̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼.̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼é̼!̼̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼!̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼é̼!̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼(̼T̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼)̼

Lá τʜư thứ 1 được L. viết gửi thầy cô và bạn bè trước khi quyên sιɴʜ.N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼ấ̼m̼)̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼m̼à̼,̼

̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼̼”̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼â̼n̼ ̼l̼é̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ỹ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼a̼m̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼

̼-̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼a̼n̼ ̼k̼ể̼.̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼̼T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼-̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼S̼P̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼ở̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼”̼.̼

Thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu T̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼:̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼–̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼

-̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼̼Ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼e̼e̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼B̼a̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼–̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼–̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼

̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼q̼u̼ỹ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼è̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼

c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ổ̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼.̼ ̼D̼ụ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ắ̼p̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼

C̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼h̼o̼c̼k̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼r̼ễ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼.̼ ̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼

̼S̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼̼V̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼

N̼ế̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.