X̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼.et̼ ̼c̼h̼.á̼y̼ ̼k̼ì̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼:̼ ̼k̼h̼o̼.ả̼ ̼t̼h̼.â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼.ó̼i̼

An̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼K̼P̼9̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼A̼N̼D̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼.̼
A̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼

D̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼d̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼


C̼M̼N̼D̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼v̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼.̼ N̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ T̼u̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼A̼N̼D̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼N̼D̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼


A̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼A̼N̼D̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ó̼t̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼.̼ N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼,̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼n̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼d̼o̼i̼-̼s̼o̼n̼g̼/̼X̼a̼c̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼c̼o̼-̼g̼a̼i̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼c̼h̼a̼y̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼c̼a̼n̼-̼n̼h̼a̼-̼h̼o̼a̼n̼g̼-̼i̼3̼6̼9̼7̼7̼4̼/̼

Thanh niên vuốt má, ôm chầm cô dâu khóc nức nở giữa đám cưới, chú rể đứng cạnh không biết phải làm sao

Dù khi ở nhà hai anh em có chí chóe suốt cả ngày, nhưng khi cô em gái đi lấy chồng thì người anh vẫn không kìm nén được cảm xúc, khóc như mưa trong đám cưới của em.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông trong chiếc áo kẻ đen trắng được cho là anh ruột của cô dâu bật khóc nức nở trong đám cưới khiến ai chứng kiến cũng thổn thức.

Theo bạn H.N. – người đăng tải đoạn clip nói trên, vốn dĩ ông trai trai bật khóc tu tu là do quá thương em gái, không nỡ để em về nhà chồng. Thường ngày có trêu đùa, có mắng mỏ nhau thế nào nhưng khi phải xa nhau cả hai người đều không kìm được nước mắt.

Anh trai hai hàng nước mắt chảy dài, bịn rịn chia tay em gái về nhà chồng khiến nhiều người xúc động

Theo dõi khoảnh khắc thiêng liêng này, từng cung bậc cảm xúc của anh trai khi em gái lấy chồng, có thể thấy tình cảm của cả hai vô cùng gắn bó, thân thiết. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận về hàng nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận.

“Nước mắt của người anh khi chứng kiến em gái nhỏ nay đã khôn lớn”

“Có anh trai yêu thương mình như vậy là một niềm hạnh phúc. Cô dâu cũng khóc nữa nói chi tới anh ruột”

“Anh trai là số một luôn, chả bù cho bà chị gái mình”

“Chúc mừng bạn nhé. Gia đình hạnh phúc quá”

Trước đó, trên mạng xã hội từng chia sẻ với tốc độ chóng mặt đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nam thanh niên nằm dài trên hàng ghế xe đưa dâu, bật khóc nức nở và hờn trách chị gái vì đi lấy chồng.

Cụ thể, trong thời khắc nhà gái chuẩn bị lên xe ra về và dặn dò cô dâu ở lại nhà chồng, một nam thanh niên được cho là em trai của cô dâu đã không giấu được cảm xúc mà bật khóc nức nở trên xe ô tô, bịn rịn không muốn chị xa mình.

Tâm trạng ủ rũ của chàng trai có chị gái đi lấy chồng.

Đáng chú ý, chàng trai không những nước mắt giàn dụa mà còn trách móc chị gái mình rằng: “Tại sao chị lại lấy chồng cơ chứ, năm ngoái em đã khóc hết nước mắt rồi. Mai chị phải về đấy! Ai cho chị ở đây? Sao chị lại lấy chồng sớm thế?”

Mặc dù cô dâu và nhiều người thân có mặt trên xe ô tô lúc này đã hết lời động viên, dỗ dành và hứa với anh chàng mai sẽ về nhà nhưng nam thanh niên vẫn nức nở một hồi mới chịu nín.

Dù cô dâu đã dỗ dành nhưng anh chàng vẫn không ngừng khóc trên xe đưa dâu.

Đoạn clip ngay sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và dân tình để lại nhiều bình luận hóm hỉnh. Đa phần mọi người đều thích thú trước hành động vừa hài hước vừa đáng yêu của cậu em trai. Bên cạnh đó, một vài ý kiến còn cho rằng anh chàng đang có tí men trong người nên không kìm nén được cảm xúc.

Cô dâu cùng mọi người trên xe phải dỗ dành một hồi lâu, chàng trai mới chịu nín.

Hình ảnh anh chàng vật vã trên xe đưa dâu.

Một cư dân mạng tếu táo bình luận: “Sau này ông ý sinh con gái thằng nào hốt được con ông cũng thuộc dạng giỏi haha”.

“Ông ý khó là vì chị đi lấy chồng rồi lấy ai rửa bát, quét nhà… Rồi lại đến phần ông” – Ý kiến khác bày tỏ.

Một cư dân mạng thấu hiểu tâm lý cậu em trai: “Em trai hay được chị gái chiều lắm, lại rượu vào khóc là đúng. Thôi ngoan sau kẹt tiền thì alo chị giải ngân trong ngày vốn ODA không hoàn lại”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.